Regulamin

INFORMACJE O FIRMIE

 1. Sklep internetowy w domenie plsoftmed.pl [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Właścicielem Sklepu oraz podmiotem przetwarzającym dane osobowe klientów Sklepu jest PL-SOFT MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Numer KRS 0000956176, NIP: 5851496618, REGON: 521357813) z siedzibą w Sopocie (81-855), Al. Niepodległości 645 B, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy: 5 000 PLN, +48 533-64-62-88, adres email: plsoft@plsoftmed.pl  [dalej „Sprzedawca”].

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zgodnych z wytycznymi RODO znajdziecie Państwo w Polityce Prywatności.

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep umożliwia Klientom składanie zamówień (ofert zakupu) towarów w nim dostępnych, zawierania umów sprzedaży na odległość oraz uzyskanie informacji o towarach i usługach w nim dostępnych.
 2. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.plsoftmed.pl.
 3. Dla zamówień złożonych jako „osoba prywatna” nie ma możliwości wystawienia faktury z numerem NIP.

CENY

 1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto.

DOSTAWA

 1. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest w postaci cyfrowej (produkt cyfrowy) przy wykorzystaniu Internetu i/lub e-maila (link do pobrania instalatora i klucz aktywacyjny) lub za pomocą jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania zamówienia (m.in. Poczta Polska, kurier).
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, pakowanie towaru) + czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 3. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu.
 4. Produkty cyfrowe (dostawy elektroniczne) realizowane są tylko i wyłącznie na terenie kraju: Polska.
 5. W przypadku zakupu przez klienta subskrypcji aktualizacji oferowanego przez Sprzedawcę oprogramowania, bieg okresu tej subskrypcji rozpoczyna się od dnia opłacenia subskrypcji (dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy) w przypadku dostawy elektronicznej lub wysyłki towaru w przypadku pozostałej formy dostawy. Zakup subskrypcji aktualizacji uprawnia Użytkownika do pobierania i instalowania najnowszych wydań programu oraz do wsparcia technicznego w zakresie używanej przez niego aplikacji.

PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru, w przypadku wyboru płatności przelewem lub za pomocą operatora szybkich płatności, w tym: Przelewy24, PayU lub PayPal.
 2. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w momencie odbioru towaru, w przypadku wyboru płatności gotówką i odbioru towaru z siedziby Sprzedawcy: Al. Niepodległości 645B, 81-855 Sopot lub gotówką za pobraniem , w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

ZWROT TOWARU (ODSTĄPIENIE OD UMOWY)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. Ustawy.
 3. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 5. Zwrot rzeczy do Sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Sprzedawca nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów: 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; 2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 6) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Sprzedawany towar jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję jego producenta.
 2. Warunkiem reklamowania towaru jest udokumentowanie jego zakupu (np. poprzez paragon fiskalny lub faktura).
 3. Gwarancja ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientami.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wpłynięcia.
 7. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Sprzedawcy w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem Sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 9. Adres do zgłaszania i przesyłania reklamowanego towaru: PL-SOFT MED Sp. z o.o., Al. Niepodległości 645 B, 81-855 Sopot.

DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. W kontaktach z klientem, Sprzedawca korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail i telefon).
 2. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 3. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie www.plsoftmed.pl
 4. Regulamin Sklepu nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość w terminie do 14 dni bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o takiej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres: PL-SOFT MED Sp. z o.o., Al. Niepodległości 645 B, 81-855 Sopot, lub pocztą internetową na adres: plsoft@plsoftmed.pl
 2. Mogą Państwo skorzystać z przedstawionego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji.

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)   – Adresat: PL-SOFT MED Sp. z o.o., Al. Niepodległości 645 B, 81-855 Sopot – Ja/My(*) …………………. niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego towaru(*) …………………………………………….

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): …………………………………..
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………

– Adres konsumenta(-ów): ……………………………………

– Konto do wpłaty: ……………………………………
– Podpis konsumenta(-ów): ……………………………………

– Data: ……………………………………

*) Niepotrzebne skreślić